HORNICKÝ SLOVNÍK

báňský průzkum

průzkum ložiska pomocí báňských prací, například hloubením šachet, štol a překopů. Jedná se obvykle o etapu následující předběžný průzkum ložiska pomocí prací na povrchu nebo vrtů z povrchu

 

halda (odval)

povrchová skládka vytěžené rubaniny umístěná v blízkosti štoly, dolu atd.

 

hloubení

kolmé nebo úklonné (šikmo dolů vedené) důlní dílo

 

hormistr

z německého Bergmister (perkmistr), historický počeštěný název pro správce důlního revíru

 

hornina

nehomogenní seskupení minerálů, z nichž se tvoří zemská kůra. Složení horniny nelze vyjádřit chemickým vzorcem, na rozdíl od jednotlivých minerálů, ze kterých je tvořena. Příklady hornin: žula, čedič, břidlice atd.


chráněné ložiskové území

území, které je podle horního zákona chráněné proti ztížení nebo znemožnění jeho dobývání. Na takovém území jsou omezeny některé činnosti

 

komín

svislé nebo skloněné důlní dílo ražené z chodby směrem k povrchu nebo mezi patry dolu

kutiště výhradní

historické označení pro území vymezené kruhem o poloměru 425 metrů, na kterém příslušný úřad povolil hledat určité užitkové nerosty

ložisko

přirozené nahromadění užitkové horniny, nerostu nebo prvku, které zde lze těžit s příznivými ekonomickými výsledky

minerál

homogenní (stejnorodá) přírodnina, jejíž složení lze vyjádřit chemickým vzorcem. Příklady minerálů: křemen, pyrit atd.

nákladník

historické označení těžaře (člena těžařstva), který se finančně podílí na dolování

obval

halda rubaniny obklopující ústí šachty nebo šachtice

odval (halda)

povrchová skládka vytěžené rubaniny umístěná v blízkosti štoly, dolu atd.

ohňové dobývání

označení pro historický způsob rozpojování horniny pomocí střídavého zahřívání ohněm a ochlazování vodou

otvírka

ražení důlních děl nezbytných pro zpřístupnění ložiska

perkmistr

z německého Bergmeister (hormistr), historické označení správce důlního revíru

petrografie

věda o horninách

pilířování

rozdělení porubního pole pilířovými chodbami na úzké pruhy, tzv. pilíře, chodby se razí až k hranicím dobývaného úseku a jednotlivé pilíře se dobývají zpět, každý samostatně, vyrubané prostory se zavalují. Jde o nejstarší z dosud používaných metod těžby uhlí, každý větší důl obvykle má své metody pilířování upravené pro místní poměry

pinka

z německého Pinge; prohlubeň obvykle nálevkovitého tvaru na místě někdejší šachty nebo šachtice, zavaleného dolu, mohla vzniknou jak povrchovým, tak i hlubinným dobýváním

pinkové pásmo (tah)

řada pinků sledujících někdejší důlní dílo, vytěženou žílu atd.

podfárání ložiska

hlubinné otevření ložiska pomocí důlních prací

pole (důlní)

historické označení pro propůjčené dolové míry obdélníkového obrysu pro dobývání vyhrazeného nerostu

porub

důlní dílo, ve kterém se dobývá užitkový nerost, skládá se z porubního boku, ze kterého se nerost vylamuje, z pracovního prostoru, kde jsou lidé a veškerá technika, a z vyrubaného prostoru, z něhož byla technika odstraněna; pokud jsou v porubu lidé, je vyztužen, u plně automatizovaných porubů někdy výztuže být nemusí

prospekce

vyhledávání ložisek užitkových nerostů

překop

podzemní chodba ražená příčně nebo kolmo na směr ložiska či žíly

pyritizace

nasycení horniny pyritem (sirníkem železitým)

rozfárání

otevření ložiska (žíly) systémem horizontálních a vertikálních důlních děl

rubanina

hornina vytěžená z důlního díla bez ohledu na obsah užitkové složky, tj. hlušina společně s užitkovým nerostem

sledná chodba

horizontální důlní dílo ražené po ložisku

sloj

ložisko užitkového nerostu sedimentárního (usazeného) původu, které má větší plošnou rozlohu a deskovitý tvar, je ohraničeno nadložím (stropem) a podložím (počvou); nejčastěji jsou takto označovány uhelné vrstvy nebo souvrství

 

směrná chodba

horizontální důlní dílo ražené ve směru ložiska (v něm nebo podél něj); v pravidelných intervalech na ni navazují překopy, kterými se ověřují rozměry ložiska

směrné stěnování

při směrném stěnování probíhá porubní bok (viz heslo "porub") rovnoběžně s přímkou největšího spádu, je tedy postaven po úklonu sloje

stařina

staré, obvykle zavalené, důlní dílo

stratigrafie

odvětví geologie, které se zabývá rozvrstvením hornin, jejich stářím a vzájemným porovnáváním vrstev

šachta

svislé nebo šikmé (úklonné) důlní dílo většího rozměru

šachtice

svislé nebo úklonné důlní dílo malého rozměru

štola

horizontální důlní dílo ražené z povrchu

těžařstvo

sdružení báňských podnikatelů

vystrojování

vybavení důlního díla výztuží, težním zařízením atd.

vrása

vlnovité zprohýbání horninových vrstev v důsledku horotvorných pochodů a tlaků v zemské kůře

vrásnění

horotvorné pochody v zemské kůře, při kterých vznikají vrásy, zlomové deformace atd., často jsou doprovázené sopečnou činností, přeměnou (metamorfózou) horniny a dalšími jevy, majícími vliv na vznik ložisek

vyhrazené nerosty

vybrané nerostné suroviny, které jsou podle horního zákona ve vlastnictví státu, patří mezi ně také uhlí

výhradní ložisko

ložisko vyhrazených nerostů podle horního zákona, lze je těžit pouze se souhlasem státu a při odvádění stanoveného poplatku

zmáhání

zpřístupnění starého nebo zavaleného důlního díla (šachty, štoly atd.)

žíla

deskovité těleso vyplňující trhlinu v hornině, jehož délka a šířka značně převyšuje mocnost